Initiative Afghanisches Hilfswerk e.V.

  • Schrift vergrößern
  • Standard-Schriftgröße
  • Schriftgröße verkleinern
Start پشتو/دری

سفر برلین از تاریخ 24 مارچ تا 27 مارچ 2019

 

Initiative afghanisches Hilfswerk e.V.

 

Initiative afghanisches Hilfswerk e.V.

Mitgliederversammlung der Initiative afghanisches Hilfswerk e.V.

am 06.04.19 in Marburg


 

جلسه عمومی اعضایی انجمن مدد رسانی افغانی


به تاریخ 6 اپریل 2019 جلسه عمومی اعضای انجمن مدد رسانی افغانی در ماربورگ جرمنی دایر گردید. جلسه با بیانیۀ مختصر شیما غفوری رئیسۀ انجمن افتتاح گردیده و گذارش امور یکساله توسط معاون انجمن قرائت گردید که با فوتو های مربوطه در پروجکتور همراهی می گردید. سپس گزارش امور مالی توسط مسوول مالی پیشکش شد. مفتشین امور مالی  نتیجه تفتیش شانرا به جلسه گزارش داده و از صحت صد در صد امور مالی اطمینان دادند. بر اساس این ارزیابی هیئت رهبری انجمن از مسئولیت مالی خلاص شده و مطابق اساسنامه انجمن از وظیفه یک ساله شان سبک دوش گردیدند و راه برای انتخاب هیئت رهبری جدید باز گردید. (نوت: مطابق قوانین انجمن های غیر انتفاعی در آلمان امور مالی هر انجمن در وقفه دو جلسه از طرف مفتشین کنترول میگردد هرگاه امور مالی درست نباشد،در آن صورت هیئت رهبری سبک دوش نگردیده، بلکه باید اشتباهات را جوابگویی نماید. اگر این کار را نتوانست، آن انجمن حق غیر انتفاعی بودن خویش را از دست داده و هیئت رهبری به محکمه راجع میگردد.)

در جلسه عمومی ا.م.ا. بر اساس انتخابات آزاد و دموکراتیک هفت نفر به حیث هیئت رهبری نو با تشخیص وظایف شان تعیین گردیدند.  شیما غفوری بار دیگر به حیث رئیس انجمن به اتفاق آراء انتخاب شد. همچنان یک خانم المانی به حیث معاون رئیس، و سایر اعضای رهبری به اتفاق آراء از طرف جلسه انتخاب گردیدند.

نا گفته نماند که انجمن مدد رسانی افغانی از 24 سال به این طرف در افغانستان، پاکستان(بین مهاجرین افغان) و آلمان خدمات برجسته را انجام داده است. کمک به زنان نیارمند  مهاجر از طریق ایجاد کار و تهیه زمینه تدریس صد ها طفل مهاجر افغان در پاکستان بین سال های 1994 و 2003، ایجاد مکاتب زیر زمینی دخترانه در کابل در زمان طالبان و ایجاد زمینه برای ارتقا سطح دانش دختران و زنان در کابل و تعلیم و تربیۀ دختران، و در آلمان به حیث حنجره درد های مردم به خصوص زنان افغانستان، کمک به مهاجرین افغان از کار های مهم این انجمن میباشد. بعد از سال 2007 صد ها دختر درقریه جات ولایت وردک به همت این انجمن در مکاتب خانگی دانش آموختند، همچنان ایجاد مکتب رسمی بچه گانه و اعمار تعمیر مکتب به نام امام ابوحنیفه به گنجایش سیصد دختر و سیصد پسر در دو وقت از مهمترین کار های انجمن مدد رسانی  افغانی میباشد. همچنان همکاری و پشتیبانی همه جانبه انجمن از مهاجرین افغان در ماربورگ، تدریس زبان مادری، معرفی فرهنگ افغانستان و تاثیر گذاری در سیاست مقامات دولتی ماربورگ در بخش مهاجرین از کار های مهم این انجمن میباشد.

 

انجمن مدت رسانی افغانی به ابتکار شیما غفوری و نورمحمد غفوری با پشتیبانی سایرافغانها در سال 1994 در ماربورگ ایجاد گردید و از همان ابتدا دروازه همکاری برای افراد علاقمند غیر افغانی در این انجمن باز گذاشته شد. چنانچه سمبول  (لوگو)ی این انجمن توسط یک عضو بوسنیایی انجمن طرح و دیزاین شده است. فعلا از جملۀ هفت عضو هیئت رهبری سه آن به شمول معاون ومسوول مالی غیرافغانی انتخاب شده اند. انجمن مدد رسانی افغانی یک انجمن غیر انتفاعی وغیر دولتی است و مطابق قانون در مقابل ادارۀ شهری مالیات و محکمۀ شهری ماربورگ مسوولیت گزارش دهی سالانه را دارا میباشد.


 

پیام هشت جون

هشتم جون- روز همبستگی بین المللی (با) زنان افغانستان

بیائید تا 8 جون "روز همبستگی بین المللی(با) زنان افغانستان" را گرامی داریم!

هدف و مفهوم روز همبستگی با زنان افغانستان:
هدف اینست تا با تجلیل هشتم جون به مثابۀ روز همبستگی بین المللی (با) زنان افغانستان در پهلوی تجلیل از هشتم مارچ، بتوانیم از این روز برای مقاومت و همبستگی زنان کشور، منحیث بلندگویی استفاده نموده و آوازِ داد خواهانۀ زن افغان را بگوشها رسانیده و درفش موجودیت فردی، اجتماعی و آگاهی زنان کشور را در اهتزاز در آوریم و نگذاریم که زن افغان بیشتر ازین وسیلۀ بازی های خورد و بزرگِ سیاست داخلی و خارجی، منطقوی و یا جهانی قرار بگیرد و درناملائمات سیاسی و اجتماعی کشور به باد فراموشی سپرده شود.

Weiterlesen...
 

تجلیل از روز بین المللی همبستگی (با) زنان افغان

(8 جون) در مرکز فرانکفورت

مرکز ملاقات زنان بنام "Eva" در مرکزی ترین نقطۀ "فرانکفورت کنار دریای ماین" قرار دارد، این مرکز بتاریخ۰۷/ ۰۶ /۲۰۱۴ شاهد رویداد تاریخی تدویر «روز بین المللی همبستگی (با) زنان افغان (8 جون) بود. این رویداد به ابتکار رئیسۀ انجمن مدد رسانی افغانی شخص پـُرکار، پـُرتلاش ودینامیک خانم "شیما غفوری" با همکاری و پشت کار زنان گرامی وخبیر دیگر افغان و اعضای انجمن مدد رسانی افغانی مؤفقانه دایر شده بود. برای اشتراک درین رویداد تاریخی خانم های گرامی از شهرهای دور و نزدیک دیدار بهم رسانیده بودند.
میزبان این محفل "انجمن غیر انتفاعی مدد رسانی افغانی" بود.

Weiterlesen...
 

هشتم جون- روز همبستگی بین المللی (با) زنان افغانستان

گروپ کاری کمپاین" تفکر، تحریر و عمل

بیائید تا 8 جون "روز همبستگی بین المللی(با) زنان افغانستان" را گرامی داریم!

هدف این روز: هدف از تجلیل هشتم جون به مثابۀ روز همبستگی بین المللی (با) زنان افغانستان، در پهلوی تجلیل از هشتم مارچ، ایجاد انگیزه ایست که میتوانیم از آن برای مقاومت و همبستگی زنان کشور، منحیث بلندگویی آوازِ داد خواهانۀ زن افغان آگاهانه استفاده نمائیم. تا باشد که درفش موجودیت فردی، اجتماعی و آگاهی زنان کشورهمیشه در اهتزاز بوده و زن افغان دیگر وسیلۀ بازی های خورد و بزرگِ سیاسی داخلی و خارجی، منطقوی و یا جهانی قرار نگرفته، در  ناملائمات سیاسی و اجتماعی کشور به باد فراموشی سپرده نشود.

مفهوم این روز: روز همبستگی بین المللی(با) زنان افغانستان، یعنی همبستگی زنان افغان در سراسر جهان چه در داخل و چه در خارج از افغانستان. از جانب دیگر این روز به مفهوم روز همبستگی با زنان افغانستان میباشد. توقع میرود تا در این همبستگی به صورت تدریجی مردان، دولت، نهاد های دینی، مدنی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و کلیه اتباع افغانستان و مردم جهان برای ایجاد صلح، زندگی انسانی و آیندۀ خوشبخت زن افغانستان شریک گردیده، دست به دست هم داده و بنای اجتماعی کشور ما را که زن نصف پیکر آن است،  تقویت نمایند.

Weiterlesen...
 


Seite 1 von 2

Spendenkonto

Helfen Sie mit einer Spende und halten Sie damit das aktuelle Projekt Mädchenschulen in Wardak am Leben!

Aus einzelnen Tropfen entsteht ein Fluss. (afghanisches Sprichwort)

IBAN DE92 5335 0000 0017 0015 40
BIC HELADEF1Mar
Bank Sparkasse Marburg-Biedenkopf

© Initiative Afghanisches Hilfswerk e.V. 2020. Alle Rechte vorbehalten.