„Helfende Hände“ für Menschen in Not

Erschienen in der Oberhessischen Presse am 26.01.2013.

آیا سالخوردگان و نیارمندان خارجی در آلمان مستوجب مواظبت مخصوص میباشند؟

.در نظر خواهی که در ماربورگ انجام شد، این سوال جواب مثبت داشت

در این عکس شما کسانی را مشاهده میکنید که بتاریخ 25 جنوری سال 2013 در برلین مرکز آلمان مورد تقدیر قرار گرفته و جایزه ایرا با خود به شهر ماربورگ آوردند. فعالیت که مورد این تقدیر قرار گرفت عبارت از تطبیق موفقانه پروژۀ ابتکاری بود که به خاطر رفاه بیشتر سالمندان خارجی مورد تطبیق قرار گرفت. از سراسر آلمان 137 پروژه با خصوصیات گونه گون خودرا کاندید اخذ جایزه نموده بود که در نتیجه 20 پروژه توانست از این امتحان موفق به در آید. پروژۀ ما “ دستان یاور“ نیز برنده گردید

ادارۀ که من در آنجا مصروف وظیفه میباشم، در یک منطقۀ شهرماربورگ قرار دارد که دارای بلاک های بزرگ با جمعیت ده هزار نفری ا ست که بیشتر از نصف شان خارجی ها منجمله افغانها میباشد. خارجی ها هم طبعآ مانند مردم دیگر پیر میشوند ولی اکثریت نسل سالمند، زبان آلمانی را بلد نیستند. اعضای فامیل های شان هم مجبورآ هر طرف مصروف کار و بار زندگی خود میباشند. پس سوال پیدا میشود که چگونه میتوان این قشر سالخورده را یاری رسانید و آنها را در محیط خانه های شان مطابق ضرورتهای ویژه به زبان خود شان کمک نمود؟ برای یافتن جواب معقول و عملی یک تیم کاری تشکیل شد که یک خانم همکارم وخودم پروژه ایرا طرح و رهنمایی نمودیم. ما در مرحلۀ اول یک نظر خواهی عمومی را از خارجی ها انجام دادیم و از گروپ های مختلف خارجی به زبان خودشان سوالاتی را طرح نمودیم که راه گشا ۀ هدف ما گردید

در نتیجه برای بیشتر از 25 نفر در دو دوره امکانات تدریس مسلکی پنج ماهه و پراکتیک در موسسات مواظبتی در رشته کمک به کلان سالان ونیازمندان بصورت رایگان مهیا گردید. که برای اولین بار مشخصات کلتوری خارجیان شامل مواد درسی گردید. در جمله فارغان 6 خانم افغان نیزسند فراغت را بدست آوردند. فعلآ اکثر فارغان مسلکی ما توانسته اند، در بخش کمک به نیازمندان خارجی کاریاب شد ه که در آینده امکانات بهتر کاریابی برای آنها کاملآ مساعد خواهد گردید. با این پروژه از یک جانب موضوع ضرورت سالمندان و نیارمندان خارجی با خواستهای ویژۀ آنها در محراق توجه جامعه قرار گرفته وکمک عملی در زمینه صورت گرفت، از جانبی هم برای یک تعداد اشخاصی که اسناد تحصیلی شان بخاطر فرار از کشور های اصلی در دسترس شان قرارندارد، زمینه آموزش مسلکی و بالاخره اشتغال مهیا گردید. در عکس اعضای تیم کاری، رئیسه اداره ما و نمایندۀ شهر ماربورگ در پارلمان جمهوری فدرال آلمان را مشاهده مینمایید