قالب تازه

به بزرگداشت از مادران چشم براه! قالب تازه کسی ز عـشق سرایـد، دیگری از میهن آن یکی نـــــور سـتـایــد، دگـــرش ســبز چمن وان دگـــــــر جنگ نکـــوهــش کند از عُــمـقِ روان…

Weiterlesenقالب تازه

غوغـــا

از پوهندوی شیما غفوری غوغـــا در بسترم فتاده و تنها گریسُتم برقطره ، قطره خون تمنا گریسُتم در پای کوه و جنگل انبوه و سبز  آن از تلخی زمانه چو…

Weiterlesenغوغـــا

سرودلاله

از پوهندوی شیما غفوری سرودلاله به دامانت وطن لاله بروید ز داغ نو جوانانت بگوید فراوان قصه و افسانۀ درد ز مایوسانه نجواهای هر فرد زغوغا آفرین آهنگ قطره به…

Weiterlesenسرودلاله