جلسه عمومی اعضایی انجمن مدد رسانی افغانی

به تاریخ 6 اپریل 2019 جلسه عمومی اعضای انجمن مدد رسانی افغانی در ماربورگ جرمنی دایر گردید. جلسه با بیانیۀ مختصر شیما غفوری رئیسۀ انجمن افتتاح گردیده و گذارش امور…

Weiterlesenجلسه عمومی اعضایی انجمن مدد رسانی افغانی