جلسه عمومی اعضایی انجمن مدد رسانی افغانی


به تاریخ 6 اپریل 2019 جلسه عمومی اعضای انجمن مدد رسانی افغانی در ماربورگ جرمنی دایر گردید. جلسه با بیانیۀ مختصر شیما غفوری رئیسۀ انجمن افتتاح گردیده و گذارش امور یکساله توسط معاون انجمن قرائت گردید که با فوتو های مربوطه در پروجکتور همراهی می گردید. سپس گزارش امور مالی توسط مسوول مالی پیشکش شد. مفتشین امور مالی  نتیجه تفتیش شانرا به جلسه گزارش داده و از صحت صد در صد امور مالی اطمینان دادند. بر اساس این ارزیابی هیئت رهبری انجمن از مسئولیت مالی خلاص شده و مطابق اساسنامه انجمن از وظیفه یک ساله شان سبک دوش گردیدند و راه برای انتخاب هیئت رهبری جدید باز گردید. (نوت: مطابق قوانین انجمن های غیر انتفاعی در آلمان امور مالی هر انجمن در وقفه دو جلسه از طرف مفتشین کنترول میگردد هرگاه امور مالی درست نباشد،در آن صورت هیئت رهبری سبک دوش نگردیده، بلکه باید اشتباهات را جوابگویی نماید. اگر این کار را نتوانست، آن انجمن حق غیر انتفاعی بودن خویش را از دست داده و هیئت رهبری به محکمه راجع میگردد.)

در جلسه عمومی ا.م.ا. بر اساس انتخابات آزاد و دموکراتیک هفت نفر به حیث هیئت رهبری نو با تشخیص وظایف شان تعیین گردیدند.  شیما غفوری بار دیگر به حیث رئیس انجمن به اتفاق آراء انتخاب شد. همچنان یک خانم المانی به حیث معاون رئیس، و سایر اعضای رهبری به اتفاق آراء از طرف جلسه انتخاب گردیدند.

نا گفته نماند که انجمن مدد رسانی افغانی از 24 سال به این طرف در افغانستان، پاکستان(بین مهاجرین افغان) و آلمان خدمات برجسته را انجام داده است. کمک به زنان نیارمند  مهاجر از طریق ایجاد کار و تهیه زمینه تدریس صد ها طفل مهاجر افغان در پاکستان بین سال های 1994 و 2003، ایجاد مکاتب زیر زمینی دخترانه در کابل در زمان طالبان و ایجاد زمینه برای ارتقا سطح دانش دختران و زنان در کابل و تعلیم و تربیۀ دختران، و در آلمان به حیث حنجره درد های مردم به خصوص زنان افغانستان، کمک به مهاجرین افغان از کار های مهم این انجمن میباشد. بعد از سال 2007 صد ها دختر درقریه جات ولایت وردک به همت این انجمن در مکاتب خانگی دانش آموختند، همچنان ایجاد مکتب رسمی بچه گانه و اعمار تعمیر مکتب به نام امام ابوحنیفه به گنجایش سیصد دختر و سیصد پسر در دو وقت از مهمترین کار های انجمن مدد رسانی  افغانی میباشد. همچنان همکاری و پشتیبانی همه جانبه انجمن از مهاجرین افغان در ماربورگ، تدریس زبان مادری، معرفی فرهنگ افغانستان و تاثیر گذاری در سیاست مقامات دولتی ماربورگ در بخش مهاجرین از کار های مهم این انجمن میباشد.

 

انجمن مدت رسانی افغانی به ابتکار شیما غفوری و نورمحمد غفوری با پشتیبانی سایرافغانها در سال 1994 در ماربورگ ایجاد گردید و از همان ابتدا دروازه همکاری برای افراد علاقمند غیر افغانی در این انجمن باز گذاشته شد. چنانچه سمبول  (لوگو)ی این انجمن توسط یک عضو بوسنیایی انجمن طرح و دیزاین شده است. فعلا از جملۀ هفت عضو هیئت رهبری سه آن به شمول معاون ومسوول مالی غیرافغانی انتخاب شده اند. انجمن مدد رسانی افغانی یک انجمن غیر انتفاعی وغیر دولتی است و مطابق قانون در مقابل ادارۀ شهری مالیات و محکمۀ شهری ماربورگ مسوولیت گزارش دهی سالانه را دارا میباشد.