غوغـــا

از پوهندوی شیما غفوری

غوغـــا

در بسترم فتاده و تنها گریسُتم
برقطره ، قطره خون تمنا گریسُتم
در پای کوه و جنگل انبوه و سبز  آن
از تلخی زمانه چو دریا گریستم
چون مرغ بینوا به یکی بیشه ی  چــنار
از  وحـشت رسیدن سرما گریستم
با هر نفس صدای   عزیز ترا وطن

در گوش دل  شنیده  و شبها گریستم
تا خون واستخوان تودرخاک دیده ام
در  ره  نشسته  با نی  و شهـنا گــریستم
پای برهنه  و تن  لرزان  و راه    دور
بر  رنج  دی  و محـنت  فـــردا  گــــریستم
طوفـان من به کُنج خموشی چــــه آورد؟
بر پا شده ، به خـانه ی دنیا گــــــریستم

ماربورگ- جرمنی،   ۲۰۱۱/۱۱/۱۵   م