کمپاین تفکر، تحریر و عمل / د تفکر، لیکنې او عمل کمپاین

کمپاین تفکر، تحریر و عمل

نخست اینکه، هموطنان ما در ارتباط به وضع زنان افغانستان در کل، لحظه ای تعمق و تفکر نموده بصورت مختصر و کوتاه چند سطری بنویسند. تا باشد که از یک جانب احساس هموطنان ما مؤجز در قالب افکار شان تقدیم جامعه گردد و از جانب دیگر این یک جملۀ مختصرکه عالمی را در خود نهفته میداشته باشد، می تواند تأثیر بسی بزرگ و دوامداری را در افکار خوانندگان به جا بگذارد.

 

د تفکر، لیکنې او عمل کمپاین

اړینه ده چې تر ټولو نه مخکې زموږ هیوادوال په ټولیزه توګه د افغانستان د ښځو په تړاو یوه شیبه ژور سوچ وکړی او په لنډه توګه څو لیکې ولیکي. تر څو له یوې خوا زموږ د هیوادوالو د  احساس یوه کوچنۍ برخه د دوي د افکارو په چوکاټ کې ټولنې ته وړاندی شي، د بل لوري دغه یوه جمله چې پراخ مفهوم په ځان کې ولري، کیدلای شي د لوستونکو په افکارو کې په دوامداره توګه ستره اغیزه وکړي.