گزارش مظاهره به دفاع از „قانون منع خشونت علیه زنان“ در شهر فرانکفورت

به روز شنبه هشتم جون سال ۲۰۱۳مظاهره ای شانداری درقلب  شهر فرانکفورت جمهوری اتحادی آلمان به راه انداخته شد. زنان، مردان و جوانان افغان با براه انداختن این مظاهره پشتیبانی خویش را از „قانون منع خشونت علیه زنان“  که چهار سال قبل به حیث فرمان تقنینی توسط رئیس جمهور حامد کرزی امضا گردیده و در تمام ادارات زیربط تا حال مورد تطبق قرار دارد، اعلام نمودند.  در این مظاهره اشخاص و سازمانهای مختلف اشتراک داشتند که عمدتآ به خاطر دو وجه مشترک  با هم اشترک مساعی نموده بودند: یکی اینکه افغان بودند و دو دیگراینکه ضد خشونت علیه زنان کشور.

در این مظاهره بیشتر از ۱۲۰ نفر افغان متعلق به اقوام مختلف کشور اشتراک  داشتند، که همه بایک صدا  خواستار تصویب“ قانون منع خشونت علیه زنان“ بدون تعدیل و تاخیر ازجانب  ولسی جرگه افغانستان گردیدند.

در مظاهره 8 جون که توسط ژورنالیست برجسته و معاون „شورای هماهنگی زنان افغان در اروپا“ خانم زرغونه ژواک عطا افتتاح و گردانندگی شد، پوهندوی شیما غفوری رئیسۀ „انجمن مد د رسانی افغانی“ و عضو هیات اجرائیه شورا بیانیه اساسی را قرائت نمود ، بعدآ خانم نادیه قانع فعال امور اجتماعی و اقتصادی و رئیسۀ انجمن“ زن“ بیانیۀ اشرا ایراد نمود. به تعقیب آن خانم نسرین منصور رئیسۀ „سازمان زنان ایالت هیسین“ سخنرانی نمود. بعدآ خانم نظیفه یعقوبی شاعره و عضو هیات مدیره “ اتحادیه کلتوری افغانهای شهر ماربورگ“ یک قطعه  شعری را که ممثل وضع زنان کشور بود، قرائت نمود. پس از آن خانم بلقیس غفوری“ عضو هیات اجرائیه „انجمن مد د رسانی افغانی“ به نمایندگی از جوانان پشتیبانی این قشر بیدار کشور را از“ قانون منع خشونت علیه زنان“ اعلام نمود.
در اخیر قطعنامه مظاهره توسط خانم ژواک قرائت گردید، که مورد تائید همه اشراک کنند گان قرار گرفت. متن قطعنامه بصورت جداگانه به اطلاع تان خواهد رسید.
سخنرانی ها با چک، چک های گرم و پیهم و شعار های پشتیبانی از زن افغان از طرف اشتراک کنندگان بدرقه میگردید.

بعد از گردهمائی، اشترک کنندگان به راه پیمایی پرداختند و با عبور از جادۀ طولانی که در دو طرف آن رستورانت ها و کافی های باز قرار داشتند، با شعار های حق خواهانۀ زنان به زبان آلمانی توجه عده کثیری از مردم را  به داعیه زن افغان جلب نمودند. در اخیر بعد از قرائت قطعنامه به زبان آلمانی و اخذ امضا برای پشتیبانی از“ فراخوان برای ایجاد صف مشترک جهت دفاع از قانون منع خشونت علیه زنان“ (مرجعه شود به صفحۀ آسمایی) ختم  مظاهره که سه سال طول کشید، اعلان گردید

پوهندوی شیما غفوری