Bundesverdienstkreuz für Shaima Ghafury

نوزده سال از ایجاد این انجمن سپری گردیده است. در این مدت رئیسۀ انجمن خانم شیما غفوری به خاطر فعالیتهای  داوطلبانه  در انجمن „مدد رسانی افغانی“ وکار های مسلکی رسمی  در ادارۀ ب.اس.اف. بار ها مورد تقدیرو اعطای جوایز قرار گرفته است. از جمله در سال2009 در ردیف هفت زن برجسته ترین خارجی در ایالت هیسن، در سال  2010 بحیث زن جسور سال در آلمان، در سال 2012 موفق به اخذ مدال خدمت جمهوری اتحادی آلمان و در سال 2012 با اخذ ستاره شهر ماربورگ موفق گردید.و درجنوری سال 2013 با همکاران اداره اش موفق به اخذ جایزۀ به موجب پروژۀ ابتکاری برای کمک به سالمندان خارجی گردید. وی توانسته است با فعالیت هایش مقام زن افغان را برجسته ساخته، برای هموطنانش خد متی را ایفا نماید و برای خارجی ها شرایط بهتر و آبرومندانه تر زندگی را در آلمان مساعد گرداند. شناسایی ابتکارات و فعالیت های رئیسۀ انجمن از جانب مقامات ذیصلاح آلمان در عین حال تائید فعالیت های „انجمن مددرسانی افغانی“ میباشد.