بیستمین سالگرد انجمن مدد رسانی افغانی در ماربورگ جرمنی تجلیل گردید

 

غذای سرد افغانی و کیک سالگره که توسط اعضا و دوستان  انجمن تهیه گردیده بود، نمایانگر گوشۀ دیگری از کلتور کشور ما بود که مورد علاقمندی زاید الوصف اشتراک کنندگان قرار گرفت.

حین صرف غذای سرد افغانی صحبت ها با گرمی خاص بین مهمانان جریان داشت و در عین حال آنها به مطالعه اسناد نمایشگاه انجمن و کمپاین «تفکر، تحریر و عمل» پرداختند.

 

محفل ساعت هشت و نیم شام به پایان رسید.