بهارآرزو

از پوهندوی شیما غفوری وطندارا !  بهارت باد خرم، گر چه میدانم که امسال بازسختی های عالم پیش روداری بهارآرزو ای بهـار  آزرو تـــو کی فــــــرا خواهی رسـیـد تا دل…

Weiterlesenبهارآرزو

بتخانه

ازپوهندوی شیما غفوری بتخانه بتها چو سنگ بودند در وقت خلیل درخانه به بند بودند بی جرم و دلیل چند تا بت زیبا بود بهر همه کس یک صاحب بتخانه،…

Weiterlesenبتخانه